Podmínky pro přístup a užití webových stránek www.kumst.art

obchodní společnosti Art is Kumst, s.r.o., IČO: 06030769, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 274468. 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Art is Kumst, s.r.o. (dále jen „Kumst.co“) provozuje a spravuje platformu pro nákup a prodej uměleckých děl na internetové stránce www.kumst.co (dále jen „Portál Kumst.co“). Kumst.co pronajímá Portál Kumst.co a související služby jiným osobám nabízejícím zboží (dále jen „Dodavatelé“ či “Zájemci”) a vyvíjí činnost k tomu, aby Dodavatelé měli možnost prostřednictvím Portálu Kumst.co uzavírat s třetími osobami (dále jen „Uživatelé“) kupní smlouvy na prodej zboží / Díla (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
  2. Tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek www.Kumst.co (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál Kumst.co (dále také jako „Uživatel“) při vstupu na Portál Kumst.co, a dalším používání Portálu Kumst.co, jakož i další související právní vztahy.
  3. Uživatel vstupem na Portál Kumst.co nebo přihlášením prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
  4. Kumst.co může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Kumst.co informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu Kumst.co, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu Kumst.co. 
 2. POUŽITÍ PORTÁLU KUMST.CO
  1. Přístup a používání Portálu Kumst.co je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu Kumst.co (tj. náklady na internetové připojení aj.).
  2. Kumst.co není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Dodavatelem. Kumst.co nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
  3. Kumst.co pronajímá Portál Kumst.co Dodavatelům a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Dodavateli na Portálu Kumst.co. Kumst.co neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu Kumst.co ani za případné nekalosoutežní jednání Dodavatele prostřednictvím Portálu Kumst.co nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Kumst.co neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu Kumst.co. Kumst.co nezaručuje nepřerušený přístup na Portál Kumst.co, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu Kumst.co. Kumst.co neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu Kumst.co, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu Kumst.co, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu Kumst.co, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
  4. Kliknutím na některé odkazy na Portálu Kumst.co může dojít k opuštění Portálu Kumst.co a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  5. Kumst.co si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál Kumst.co.
  6. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu Kumst.co či systému, který realizuje přenos z Portálu Kumst.co třetím osobám.
 3. OSOBA SPOTŘEBITELE A POUČENÍ UŽIVATELŮ-SPOTŘEBITELŮ O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY
  1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem (dále také jako „Spotřebitel“). Spotřebitel svá práva z uzavřené smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Dodavatele.
  2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,  jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  3. Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy:
   1. o poskytování služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   3. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  4. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Dodavatel poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.
  5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Dodavatele formou jednostranného právního jednání.
  6. Spotřebitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech uvedených v čl. IV. a V. Podmínek.
  7. Pokud se Dodavatel výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  8. Dodavatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Dodavatel nabízí.
 4. POUČENÍ SPOTŘEBITELŮ O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍCH PODMÍNKÁCH UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV
  1. Dodavatel je povinen dodat věc či službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení
  2. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Dodavatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
  3. Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Dodavatel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.
  4. Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji Dodavatel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Platí vždy delší záruční doba. Za poskytnutí záruky se považuje i uvedení doby použitelnosti koupené věci na samotné věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě.
  5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení ani vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.
  6. Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení
  7. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Dodavateli a předmět plnění Dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.
  8. Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Zprostředkované smlouvy.
  9. Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od Zprostředkované smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  10. Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Dodavatele náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. U smlouvy o dílo nelze požadovat provedení nového díla, jestliže předmět díla nelze vrátit nebo předat Dodavateli.
  11. Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.
 5. OCHRANA OSOBNÍCH A DALŠÍCH ÚDAJŮ
  1. Kumst.co zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Zájemcem. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a Uživatelů, kteří uzavírají prostřednictvím Portálu Kumst.co Zprostředkovanou smlouvu a/nebo osob, které si objednají zasílání novinek či jiných obchodních sdělení ze světa umění.
  2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, případně obchodní firma a identifikační sídlo právnické osoby, bydliště a případně sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, základní údaje poskytnuté sítí Facebook a emailová adresa účtu uživatele na síti Facebook a zájmy uživatele na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
  4. Uživatel souhlasí s předáním či zpřístupněním prostřednictvím webového rozhraní Osobních údajů, a to Zájemci, který je Uživateli povinen na základě uplatnění Uživatelem zakoupeného zboží, poskytnout mu příslušné zboží a/nebo služby.
  5. Kumst.co je oprávněn předat či zpřístupnit prostřednictvím webového rozhraní Osobní údaje (včetně ceny zboží a informací o předmětu plnění) Zájemci výhradně za účelem vystavení daňového dokladu v souladu s ust. § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a za účelem realizace předmětu plnění, ke kterému je Uživatel na základě zakoupeného zboží oprávněn.
  6. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Kumst.co, a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. V případě a pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy týkající se provedení finančního vypořádání mezi Kumst.co a poskytovatelem služeb a/nebo prodejci zbož/ Dělí, Uživatel souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů pro účely fakturace, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu. V případě a za účelem provádění reklamací, Uživatel též souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů pro vyřízení jeho reklamace také poskytovateli služeb (včetně poskytovatelů platebních systémů nebo metod) a/nebo prodejci zboží, jehož se reklamace a/nebo platba, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
  7. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Kumst.co o změně ve svých Osobních údajích.
  8. Zpracováním Osobních údajů může Kumst.co, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu Kumst.co.
  9. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Kumst.co odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Kumst.co.
  10. V případě, že by se Uživatel domníval, že Kumst.co nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Kumst.co o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  11. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Kumst.co povinen tuto informaci předat. Kumst.co má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  12. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Kumst.co a Zájemců na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Kumst.co na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
  13. Uživatel souhlasí, aby Kumst.co analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Uživatele na Portálu Kumst.co, a to prostřednictvím služby Google Analytics, která umožňuje analyzovat chování Uživatelů, kteří navštíví Portál Kumst.co prostřednictvím počítačového zařízení či mobilních telefonů. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního Uživatele. V případě, že Uživatel i přesto nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním anonymizovaných údajů o jeho chování na Portálu Kumst.co, může kdykoli vyslovit s tímto jednáním nesouhlas, a to písemně prostřednictvím e-mailové adresy art@kumst.art a jeho uživatelský účet bude z analyzování chování Uživatelů neprodleně vyřazen.
  14. Uživatel souhlasí, aby Kumst.co shromažďoval a dále využíval slovních hodnocení Dodavatelů získaných od Uživatelů prostřednictvím Portálu Kumst.co. V případě, že je hodnocení Uživatele doplněno fotografií vytvořenou Uživatelem, uděluje dále Uživatel Kumst.co časově a geograficky neomezenou bezúplatnou licenci k užití fotografického díla pro prezentaci Dodavatelů na službách Kumst.co v elektronické i tištěné podobě. V takové případě je Uživatel povinen si zajistit případný souhlas všech osob vyobrazených na poskytnutých fotografiích s užitím fotografického díla. Za porušení povinnosti zajištění souhlasu vyobrazených osob nenese Kumst.co odpovědnost.
 6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
  1. Uživatel vůči Kumst.co prohlašuje a zaručuje, že:
   1. je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,  
   2. veškeré údaje, které poskytuje společnosti Kumst.co, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,  
   3. se před zahájením užívání Portálu Kumst.co důkladně seznámil s těmito Podmínkami a stejně tak i s veškerými dalšími podmínkami na které je těmito Podmínkami odkazováno , že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,  
   4. bude používat Portál Kumst.co, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Kumst.co právo tyto účty zablokovat a smazat.
  1. Uživatel je povinen při užívání Portálu Kumst.co dodržovat právní předpisy, je povinen vždy respektovat práva Kumst.co i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
   1. užívat Portál Kumst.co v rozporu s těmito Podmínkami,  
   2. komerčně užívat kterékoli části Portálu Kumst.co způsobem způsobilým poškodit Kumst.co a/nebo Zájemce,  
   3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,  
   4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu Kumst.co, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu Kumst.co,  
   5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Kumst.co. Portál Kumst.co je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Kumst.co a který je v souladu s jeho určením.
  2. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
   1. nebude používat Portál Kumst.co, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné další náklady dle hradí Uživatelé jedním z následujících způsobů:
   • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány XXXX; nebo
   • bankovním převodem na účet Kumst.co
  • Zvolil-li Uživatel jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Kumst.co ani Dodavatel nejsou povinni zboží Uživateli odeslat před tím, než bude cena zboží Uživatelem uhrazena.
  • Má-li Uživatel k úhradě ceny zboží v úmyslu využít platební systém XXXX (internetovou platební bránu) provozovaný XXXX, je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém XXXXX je provozován výhradně společnosti XXXXX., Kumst.co proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Uživateli na základě použití tohoto platebního systému.
  • V případě, že Dodavatel je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je Kumst.co ve smyslu ust. § 9 Zákona o evidenci tržeb pověřen k tomu, aby za něho evidoval veškeré tržby Dodavatele ve smyslu Zákona o evidenci tržeb, které budou realizovány mezi Dodavatelem a Uživatelem prostřednictvím Portálu Kumst.co, zejména aby Uživatelům vystavoval účtenky s údaji požadovanými dle Zákona o evidenci tržeb.
  • Jakmile Uživatel uhradí služby a/nebo zboží nabízené na Portálu Kumst.co, doručí Kumst.co Uživateli prostřednictvím jeho uživatelského účtu účtenku vystavenou v souladu se Zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Kumst.co se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu Kumst.co realizován.
  2. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Kumst.co tímto Spotřebitele informuje, že spory mezi Kumst.co a Spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů může Spotřebitel nalézt zejména zde. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. 
  3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 24. dubna 2017.

 

Máte dotaz?

Máte nejasnosti?
Chcete se nás na něco zeptat?
Právničtina není váš jazyk?

Pište a volejte

>> info@kumst.art
>> 736 175 182

Více o tom, kdo jsme a co děláme